Informacje

Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek egzekucyjny?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia …… 20….. r.
Sąd …… w …… / Referendarz sądowy w Sądzie …… w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości /
w zakresie …… oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu
niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale Formularze oraz w formie papierowej w sekretariacie naszej kancelarii. Należy w nim zamieścić wszelkie posiadane informacje o dłużniku takie jak: dane adresowe, nr PESEL, NIP, posiadany przez dłużnika majątek, przysługujące mu wierzytelności, pobierane przez niego wynagrodzenie itp. Informacje te mogą znacząco przyspieszyć postępowanie egzekucyjne.

We wniosku egzekucyjnym należy koniecznie wskazać sposoby egzekucji tj: egzekucję z ruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych praw majątkowych oraz wysokość dochodzonego roszczenia. W przypadku wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości należy wskazać numer księgi wieczystej.

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Wszelkimi kosztami powstałymi w trakcie postępowania egzekucyjnego finalnie jest obciążany dłużnik. Jednakże do czasu wyegzekwowania należności komornik może wzywać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki takie jak koszty korespondencji, zapytań do urzędu skarbowego czy ZUS, poszukiwania majątku, dojazdy itp.

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Jakub Paś co do zasady może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko Dłużnikom zamieszkałym lub mających swoją siedzibę we właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu co pokrywa się z zasięgiem Powiatu Zgierskiego i obejmuje miasta: Zgierz, Głowno, Ozorków; miasta i gminy: Stryków, Aleksandrów Łódzki oraz gminy : Parzęczew, Zgierz, Ozorków, Głowno.

Wierzyciel może dokonać wyboru Komornika Sądowego w trybie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do przeprowadzenia egzekucji na terenie całej Polski. W takim przypadku musi jednak w treści wniosku egzekucyjnego wskazać, że dokonał wyboru tego właśnie komornika.

"Dokonuję wyboru Komornika Sądowego na podstawie art. 8.5 uoksie."

Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości, która zawsze musi być prowadzona przez tego Komornika, który ma siedzibę w okręgu sądu rejonowego w którym położona jest nieruchomość.

Zlecenie poszukiwania majątku Dłużnika

Jeżeli Wierzyciel nie zna składników majątku Dłużnika, z którego może być prowadzone postępowanie egzekucyjne może zlecić Komornikami poszukiwanie jego majątku. W takim przypadku Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym musi wskazać, że zleca Komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika.

"Na podstawie art. 797(1) kpc zlecam poszukiwanie majątku Dłużnika".

Przy wykonywaniu czynności poszukiwania majątku dłużnika komornik może korzystać z wszelkich uprawnień przysługujących mu jako funkcjonariuszowi publicznemu i organowi egzekucyjnemu, zwłaszcza wynikających z art. 761 kpc oraz tych przepisów pozakodeksowych, które uprawniają komornika prowadzącego dane postępowanie egzekucyjne do zasięgnięcia informacji objętych tajemnicą (np. 105 Pr.Bank.)

Zajęcie ruchomości

Komornik Sądowy dokonując zajęcia ruchomości Dłużnika może odebrać dozór zajętych ruchomości i powierzyć go Wierzycielowi bądź osobie trzeciej. Po ustaleniu miejsca położenia ruchomości Dłużnika, jeżeli sytuacja tego wymaga odbieramy dozór ruchomości Dłużnika. Współpracujemy z firmami transportowymi dysponującymi specjalistycznym sprzętem (lawety), posiadamy możliwość przechowania ruchomości w magazynach, przechowania pojazdów mechanicznych na zamkniętym parkingu.