Alimenty

Egzekucja należności alimentacyjnych stanowi szczególnie istotny społecznie element pracy Komornika Sądowego. Z tego względu w naszej Kancelarii przykłada się szczególną troskę, aby zapewnić Wierzycielom alimentacyjnym możliwie szybką i skuteczną egzekucję należności.

Celem wszczęcia egzekucji alimentów należy złożyć u Komornika wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wzór wniosku egzekucyjnego można pobrać w dziale Formularze lub w Kancelarii.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r.
Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości /
w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu
niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Celem skierowania egzekucji do nieruchomości Dłużnika należy złożyć stosowny wniosek.

To komornik ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego Dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli te czynności nie przyniosą rezultatów, komornik może wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Tym niemniej warto pamiętać, że wskazanie informacji dotyczących majątku Dłużnika przyspieszy i ułatwi postępowanie egzekucyjne.

Dochodzenie w celu ustalenia dochodów Dłużnika i jego majątku jest przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. 

Warto pamiętać:

- dla Wierzyciela:

- koszt postępowania egzekucyjnego w alimentach nie obciąża Wierzyciela;

- Wierzyciel powinien informować Komornika o każdej dokonanej bezpośrednio do niego wpłacie Dłużnika;

- dla Dłużnika:

- wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości;

- wynagrodzenie za pracę podlega zajęciu do trzech piątych części bez względu na kwotę wynagrodzenia;

- sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia) podlegają zajęciu do trzech piątych części;

- uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego na podstawie art. 209 KK;

Fundusz alimentacyjny:

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy, niezależnie od podejmowanych przez Komornika czynności, nie wyegzekwuje się pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących  zobowiązań alimentacyjnych, uznaje się egzekucję za bezskuteczną.

Za bezskuteczną uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko Dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadkach j/w komornik sądowy wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, w którym zawiera informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności, oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Zaświadczenie to jest niezbędne do ubiegania się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Komornik wydaje zaświadczenie na wniosek Wierzyciela - wzór wniosku można pobrać w dziale Formularze lub w Kancelarii.